<<تعمیر اسپکتروفتومترها/>>.اسپکت

تعمیر اسپکتروفتومترها با انواع ایرادات در این مرکز انجام

می گیرد.

<<تعمیر اسپکتروفتومترها/>>.اسپکت

تعمیرات اسپکت و تعمیر فتومترها در زمان کوتاه با کمترین هزینه

بهترین قطعات با توجه به پراکندگی دستگاه ها.

در تعمیر و یا تعمیرات و سرویس کامل دستگاه اسپکتروفتومتری 

بخش گریتینگ و تجربه در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار 

است.

شناخت اعضا دستگاه بسیار مهم است.

لذا ما بر ان هستیم بهترین خدمات را به مراکز تحقیقاتی

ارائه نماییم.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با ما دریغ 

نفرمائید.

http://تعمیر اسپکتروفتومتر

 

 

تعمیر اسپکتروفتومتری